Reklamační řád a obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel: Miloslava Šestáková

Adresa: Ke Kulnám 371, 25262, Statenice

Telefon: 604 904 045

Email: sestakova.mila@seznam.cz

Webové stránky: www.masazeodmily.cz

Rezervace

Doporučujeme, abyste se na jednotlivá ošetření rezervovali alespoň 4 dny před termínem, na který si přejete službu objednat. Rezervaci můžete provést telefonicky. V případě, že Vámi zvolený termín bude plný, nabídneme Vám jiný termín.

Storno objednávek

Stornovat objednávky je možné kdykoliv, nejpozději však 24 hodin před započetím procedury. Objednatel má právo na vrácení již poskytnutého plnění.

Platba

Všechny ceny již zahrnují veškeré poplatky. Platbu je možné provést v hotovosti přímo při poskytnutí služby, případně již při jejich objednání.

Zdravotní stav a etiketa

Pokud máte vysoký krevní tlak, problémy se srdcem, alergie nebo jiné zdravotní komplikace či problémy, doporučujeme před započetím procedur konzultaci s Vaším lékařem. O těchto problémech pak informujte poskytovatele služby před jejím započetím.

Doporučujeme se před provedením procedury vyhnout alkoholickým nápojům a kouření.

Připomínky a otázky

Neváhejte se kdykoliv zeptat či vznést své připomínky. Nebojte se dát terapeutovi, byť například jen posunkem, najevo nepříjemné pocity nebo dokonce bolest.

Dárkové poukazy

Již zakoupené poukazy nelze vrátit. Lze však individuálně dojednat jiné náhradní termíny k jejich čerpání.

Reklamační řád

K zajištění správného postupu při uplatnění a vyřizování práv spotřebitelů vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytnuté služby nebo zakoupeného zboží od poskytovatele služby – prodávajícího,  vydává poskytovatel služby – prodejce tento reklamační řád.

Tento reklamační řád je vydáván v souladu se občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Službou se rozumí poskytování masáže dle nabídky. Objednatelem, zákazníkem, je fyzická nebo právnická osoba, které poskytovatel poskytne na základě objednávky služby či zboží ze své nabídky.

Za vyřízení reklamace se považuje vlastní posouzení vady, její odstranění, výměna zboží nebo poskytnutí náhradní služby, případně odmítnutí reklamace.

Záruční podmínky – poskytování ošetření

Jestliže zákazník zjistí, že služba, která mu byla poskytnuta prodejcem, má vadu, je povinen veškeré závady (nesplnění služeb) bezodkladně oznámit poskytovateli služby.

Zákazník je povinen aktivně přispívat k odstranění vady služby.

Neuplatní – li zákazník reklamací písemně, učiní poskytovatel o reklamaci písemný záznam ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží po jednom každá ze stran.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci vady služby nejpozději ihned po skončení masáže nebo čerpání služby bez zbytečného odkladu. V případě, že tak neučiní, zanikne jeho právo na náhradu vady služby.

Souhlas se záručními podmínkami a všeobecnými podmínkami poskytování masáží stvrzuje zákazník (popř. jiná osoba) proplacením faktury prodejce nebo uhrazením služby v hotovosti.

Průběh reklamačního řízení

Vyřízení reklamace – služby

Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, nebo doplnění služby, je-li to možné, nebo poskytnutí náhradní služby.

Poskytovatel může zákazníkovi poskytnout slevu z ceny sjednané a reklamované služby s přihlédnutím k okolnostem případu.

Poskytovatel je povinen zákazníkovi vrátit částku v plné výši za neposkytnuté služby, nebo služby, které pro vady nemohl zákazník vůbec čerpat.

Pokud zákazník není spokojen s vyřízením reklamace, má právo podat stížnost na České obchodní inspekci.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je uveřejněn na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (internet), a to na adrese www.masazeodmily.cz.

Poskytovatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny tohoto reklamačního řádu